TCNLogo

排球委員會                    身心障礙運動委員會                 圍棋委員會                      健美委員會


籃球委員會                         空手道委員會                   慢速壘球委員會                極限運動委員會
 

游泳委員會                          羽球委員會                      龍獅藝陣委員會                  武術委員會水上救生委員會                  學甲區體育會                    佳里區體育會                        

 

多媒體專區 YOUTUBE
活動翦影 PICTURES